Sô cô la nổ

Popping Candy - 250 g

Sô cô la đen

Dark chocolate 70% - 250g

Sô cô la trái tim

Love story -102 g

Sô cô la quà tặng

Beautiful season - 200g

Sô cô la đen

Dark Tablet Chocolate 70% -70g

Sô cô la - quà tặng

Pink Flower Fantasy - 210 g

Sô cô la nổ

Popping Candy - 1kg

Sô cô la đen

Dark Chocolate 70% - 1kg

Sô cô la đen

Crystal gift